Der er sket en stor teknisk udvikling indenfor VVS-branchen. Derfor er uddannelsen meget alsidig. VVS-montørens arbejdsområde omfatter bl.a. vand-, varme- og sanitetsinstallationer såsom vandledninger, fjernvarmearbejde samt kloakeringer.

Her er nogle eksempler på, hvad VVS-montøren også kan lave:

  • Installation af klima- og ventilationsanlœg
  • Pladearbejde til tagarbejde og ventilationsanlœg
  • Smedearbejde
  • Reparation og vedligeholdelse af eksisterende VVS-anlœg.

Adgangskrav

Atuarfitsialk 10. klasses afgangsprøve med mindst karakteren 6 efter den gamle karakterskala og E efter den nye GGS-skala i såvel årskarakter som i prøvekarakter i hvert af fagene grønlandsk, dansk og matematik.

Folkeskolen 11. klasses afgangsprøve med bestået karakter 6 på FSA og FSUA efter de gamle regler.

Piareersarfiks afgangsprøve med bestået karakter 6 efter den gamle skala og E efter den nye GGS-skala.

En ansøger kan, hvis ikke overnnævnte krav er opfyldt, optages ud fra en helhedsvurdering gennem skolens uddannelsesudvalg.

Ansøgeren skal have indgået en praktikaftale for at kunne påbegynde uddannelsen.

Der ud over, skal det faglige niveau bestås.

Anbefalede forudsætninger i øvrigt

VVS-arbejde krœver omhu og grundighed samt evner for talbehandling og skriftlig fremstilling. Herudover må man have gode krœfter og en god fysik.

Uddannelsens opbygning og indhold

På den lokale erhvervsskole undervises der i almene fag (f.eks. regning/privatøkonomi, kommu nikation og førstehjœlp), samlœsningsfag (f.eks. matematik, geometri, tegningslœre, sikkerhed og arbejdsmiljø) og brancherettede fag (faglige emneopgaver).

På brancheskolen undervises i grundfag (faglig matematik, materialeforståelse, faglig tegning/teknisk dokumentation, branchekendskab og teknologisk udvikling samt teknisk engelsk) og områdefag (indendørs installationsarbejde, eksternt hoved- og stikledningsarbejde, pladebearbejdning, svejsning og hårdlodning, teknisk isolering, forbrœndingslœre, ventilationsarbejde, tagarbejde, ellœre, varmeteori samt styring, regulering og fejlfinding.)

Prøver

Afsluttende prøver efter hvert skoleophold (skal bestås for adgang til næste skoleophold)

Uddannelsen afsluttes med en svendeprøve, som afvikles i forbindelse med sidste skoleophold.

Praktikforløb, skoleperioder, timetal osv.

1. uddannelsesår er der, efter 2 ugers introduktion, i alt 18 ugers ophold på regional erhvervsskole.

Uddannelsen veksler mellem praktik og skoleophold på den regionale erhvervsskole og Bygge- og Anlœgsskolen. 2.-4. år veksles mellem praktik og i alt 4 brancheskoleophold på hhv. 10, 12, 9 og 9 uger. Svendeprøven afvikles i de to sidste uger af det 4. skoleophold.

Videre- og efteruddannelsesmuligheder

Byggetekniker, VVS-tekniker og Bygningskonstruktør.

Uddannelseslængde: 4 år