Teknikimik Ilinniarfik KTI hjælper gerne med at formidle kontakt mellem ønsket praktik og den studerende praktikant. 

https://www.msk.dk/for-virksomheder/

Virksomhedspraktik for maskinmesterstuderende 

Der findes både lønnet og ulønnet virksomhedspraktik i forbindelse med praktikforløb hos MSK Værkstedsskolen Sisimiut. Ved ulønnet praktik modtager den studerende dansk SU under hele praktikforløbet. Praktikken varer ca. 6 måneder alt efter om man arbejder til søs eller til lands.

Et forløb med en praktikant fra KTI/MSK Værkstedsskolen giver virksomheden rig lejlighed til at drage nytte af den studerendes fokus på praktisk anvendelse af håndværksmæssige færdigheder lært i skolen og deres praktikmiljø.

En maskinmesterpraktikant i sidste semester af studierne M9 giver virksomheden mulighed for at få løst konkrete, maskinmesterrelaterede opgaver samt at få opdateret, professionelt input fra en kommende maskinmester.

Langt de fleste studerende skriver en M9 bacheloropgave med udgangspunkt i konkrete problematikker, som de har arbejdet med i deres praktikvirksomhed. Det endelige bachelorprojekt er et højt kvalificeret løsningsforslag for arbejds-udfordring i virksomheden.

M9 er opdelt i 3 måneders praktik og 3 måneders arbejde med din valgte problemstilling (bachelorprojekt).  

Virksomhedspraktik for studerende med erhvervsfaglig eksamen

Studerende med en relevant højere erhvervsfaglig baggrund og/eller relevant praktisk erfaring, kan opnå merit for hele eller dele af deres praktik.

Krav til praktikvirksomheder

For at sikre et meningsfyldt praktikforløb er der en række krav, som praktikpladsen skal opfylde. Disse krav er lette at opfylde for langt de fleste virksomheder.

For praktikvirksomheden gælder: 

 • Virksomheden skal have kendskab til maskinmesteruddannelsen og de studerendes arbejdsområder.
 • Der vil normalt skulle være mindst én person ansat på arbejdspladsen, som er uddannet inden for maskinmesterprofessionen, eller som har en tilsvarende kompetence opnået gennem uddannelse og/eller flerårig praksis.
 • Praktikken skal have karakter af et læringsforløb, og praktikstedet skal således være forberedt på, og i stand til, at tilbyde praktikanten den nødvendige plads til opgaveløsning, coaching, vejledning, efterkritik og evaluering i det daglige arbejde.
 • Der skal foreligge en skriftlig aftale (praktikkontrakt) mellem den studerende og praktikstedet med en angivelse af, hvornår praktikken finder sted, dens omfang (i arbejdstimer) samt navn m.v. på den ansvarlige kontaktperson på praktikstedet.
 • Der skal foreligge en praktikplan med en tilrettelæggelse og beskrivelse af de opgaver, der skal udføres. Den studerende udarbejder i samarbejde med praktikpladsen planen som også skal godkendes af MSK. Planen være sådan lavet, at det er muligt at afgøre praktikkens faglige relevans og niveau. Praktikstedet kan forlange, at den studerende underskriver en fortrolighedserklæring.
 • Forsikrings-, arbejdsmiljø- og sikkerhedsforhold er ens for praktikanter og virksomhedens øvrige ansatte.

Hvad skal praktikanten lære under praktikopholdet?


Forløbet skal tilrettelægges således, at den studerende får opgaver inden for følgende områder:

 • Virksomhedens forretning, organisation og struktur
 • Planlægning af arbejde, der involverer mennesker, tekniske komponenter og anlæg
 • Samarbejde med andre faggrupper og andre dele af organisationen
 • Sikkerhedsarbejde
 • Forhold, der knytter sil til miljø
 • Økonomiske beregninger
 • Tekniske anlæg, der er styrede/regulerede
 • Udarbejdelse af en kortfattet rapport med baggrund i udførte opgaver


FORVENTNINGER TIL PRAKTIKVIRKSOMHEDER

For at sikre den maskinmesterstuderende et læringsmæssigt optimalt udbytte af praktik forventer vi, at praktikvirksomheden udpeger en vejleder for den studerende – en virksomhedsvejleder.

Virksomhedsvejlederen bør:

 • Være en god rollemodel og vise, hvordan en maskinmester arbejder (man behøver som nævnt ikke at være uddannet maskinmester).
 • Kan udfordre den studerende, skal ikke give ikke alle svarene, men guide den studerende i den rigtige retning af løsninger på opgaver.
 • Overveje relevante arbejdsopgaver og rapportemner, som virksomheden kan have udbytte af.
 • Forlange projektstyring af opgaverne.
 • Være tilgængelig og ”have god tid”, når der er aftalt møder. Helst en gang om ugen.
 • Sørge for, at de administrative forhold for den studerende er klarlagt fra starten – såsom skrivebord, nøgler, kort med videre.