Svejseren har en titel, som fortæller, hvad jobbet indeholder.

Svejseren tilskærer og sammenføjer alle former for metaldele.

En stor del er beskæftiget inden for værftsindustrien og tilknyttede virksomheder.

Her er der tale om svejseopgaver i meget kraftige pladetykkelser, men svejserne uddannes også til krævende svejse-opgaver i tyndplade eller materialer med særlige egenskaber.

Øgede kvalitetskrav og kontrolforanstaltninger til svejsninger i industrien har medført, at svejseren skal have certifikat på sin viden og færdigheder, og disse certifikater skal fornyes løbende.

Du vil lære at svejse, bukke og klippe, bore, fræse og dreje samt skære gevind i forskellige metaller.

Med svejsning og anden bearbejdning kommer du til at producere forskellige dele, og du samler og monterer de færdige elementer.

Uddannelsen:

  1. Eleverne starter i praktik eller på Den Lokale Erhvervsskoles introduktionsforløb.
  2. Derefter starter eleverne på Jern & Metalskolens første brancheskoleophold af 8 ugers varighed.

Adgangskrav:

Man skal starte med søge om optagelse på uddannelsen hos Den Lokale Erhvervsskole eller gennem kommunens kultur undervisningsforvaltning (KUF) eller arbejdsmarkedskontoret.

Adgangskrav med 13 skala eksamensbeviser:
Folkeskolens 11. klasse med en eksamenskarakter på minimum 6 i dansk, 7 i matematik, 6 i fysik og 6 i engelsk eller tilsvarende kvalifikationer.

Adgangskrav med ECTS-skala eksamensbeviser:
Folkeskolens 10. klasse med en eksamenskarakter på minimum E i dansk, D i matematik, E i fysik og E i engelsk eller tilsvarende kvalifikationer.

Det er en betingelse for at blive optaget, at eleverne har en praktikplads. Det er elevernes eget ansvar at finde en praktikplads, skolen og den lokale erhvervsskole er eleven behjælpelig med at finde en praktikplads.

Såfremt eleven ikke kan finde en praktikplads, kan eleven ansøge om skolepraktik.

Uddannelsesmodel

Svejseruddannelsen varer 2½ år, hvoraf 40 uger foregår på skole

Sådan er forløbet

Uddannelsen til svejser veksler mellem skoleophold og praktik.

Skoleperioden i forbindelse med grundforløbet er på 8 + 12 uger, benævnt GF1 og GF2. De 2 skoleperioder på hovedforløbet er på sammenlagt 20 uger. Benævnt H1, H2.

Skoleuddannelsen

Jern & Metalskolen gennemfører hele skoleforløbet inden for svejser uddannelsen.

Skolen starter kun holdstørrelser på minimum 6 elever og har maksimal kapacitet til 14 elever.

Et hold på under 6 kan blive overført til en samarbejdsskole i Danmark, hvor elever følger undervisningen resten af sit uddannelsesforløb.

Fag under skoleforløbet

På grundforløbet har du bl.a. fire målrettede områdefag Maskin og værktøjskendskab, Arbejdsmiljø og sikkerhed ved svejsning i rustfri stål (nikkelkursus), Termisk sammenføjning og Fremstilling af emner.

I hovedforløbet grundfagene Dansk, Naturfag, Samfundsfag, Produktudvikling, produktion og service, Materialeforståelse.

Områdefagene Afkortning og tildannelse, Termisk sammenføjning, Maskinel og manuel bearbejdning, Maskinel bearbejdning med styrede maskiner, Måleteknik, Tegningsforståelse og dokumentation, Montage og installationsteknik samt Sammenføjningsteknik.

Specialefagene Tegningsforståelse og dokumentation, Termisk sammenføjning, Maskinel bearbejdning med styrede maskiner, Afkortning og tildannelse samt Montage og demontage.

Den praktiske svendeprøve består af 2 svejsecertifikater i to forskellige processer efter elevens eget valg.

Eleven/lærlingen vælger certifikat i stumpsømme plade eller rør.

Certifikatprøverne afvikles efter reglerne i den til enhver tid gældende SBC-244.

Videreuddannelse

Du kan alt efter speciale videreuddanne dig til produktionsteknolog eller installatør.