Studieretningen sprog og kultur retter sig mod elever med særlig interesse for humaniora, herunder især fremmedsprog og musik. Studieretningen er opbygget med Engelsk på A-niveau og musik og mediefag på hhv. B- og C-niveau. De nævnte fag tegner især studieretningens profil. Desuden omfatter studieretningen kulturfag B og religion C, som begge er humanistiske fag og som egner sig til at indgå i et fagligt samspil, samt faget idræt C, som kan tilrettelægges med tilknytning til drama. Studieretningen omfatter yderligere matematik B, dels fordi dette fag lige som engelsk er et centralt studiekompetencegivende fag og dels fordi, der er gode muligheder for at skabe sammenhæng til musikfaget. Det skal i denne forbindelse bemærkes, at en sådan sammenhæng forudsætter at læreplanen for matematik udmøntes i konkret undervisning, så det bevist udnyttes, at der er forbindelseslinjer mellem matematik og musik. Matematikundervisningen bør således tilrettelægges markant anderledes end skolens teknisk naturvidenskabelige studieretninger.

De øvrige fag i studieretningen er dels obligatoriske fag som er lovbestemte og valgfag som inden for bestemte rammer giver den enkelte mulighed for valg af fag på et interessemæssigt grundlag.

Timetal

Studieretningen omfatter mellem 2380 og 2580 klokketimer til undervisning, hvilket svarer til mellem 3173 og 3440 lektioner af 45 minutter. Det konkrete undervisningsomfang afhænger af elevens valg eller fravalg af valgfag.

     

Mulige valgfag

  • Psykologi C, 125 undervisningstimer
  • Matematik C, 125 undervisningstimer

* timer afhænger af det eller de evt. valgte valgfag

Undervisningen afvikles principielt i et rullende skema, således at der er mulighed for at gennemføre projekt eller temaperioder uden at det fører til aflysning af timer i de øvrige fag. De timer i et fag, der ikke læses i en projekt eller en temaperiode indarbejdes i skemaet på et andet tidspunkt. Tilsvarende gælder perioder, hvor en lærer er på kursus eller fraværende af anden grund. Eleverne har krav på at have gennemført alle fagets timer forud for den eksamensperiode, hvor faget afsluttes.

I skemaet er der for hvert fag udover undervisningstimerne oplistet omfanget af den såkaldte elevtid fordelt på de enkelte semestre og år. Ved elevtid forstås den tid, som det vurderes, at en elev skal anvende til skriftligt hjemmearbejde. Det er mulighed for at henlægge elevtiden eller dele af denne til tilstedeværelse på skolen, hvor læreren i stedet for sit normale rettearbejde hjælper eleven med de skriftlige opgaver. Der er også mulighed for at elevtiden afvikles som skolebaserede aktiviteter som har karakter at undervisning, som understøtter eleverne skriftlige kompetencer i faget. Der er mulighed for at fastlægge mødepligt ved skolebaseret elevtid.

Valgfag

Eleverne kan vælge mellem de i skemaet anførte valgfag eller, hvis der er skemamæssige muligheder herfor mellem de fag, der i øvrigt er indeholdt i skolens gymnasiale valgfagsrække. Eleverne kan også fravælge valgfag. I så fald vil valgfagstimerne bortfalde for de pågældende elever.

Vælger eleven et valgfag på A- niveau vil dette udløse bonus A efter reglerne herom og valget vil udløse en yderligere prøve ved eksamen.

Prøver til eksamen

Studieretningen sprog og musik omfatter 3 fag på A-niveau, hvor det lovmæssige minimumskrav alene omfatter 2 A-niveau fag. Dette giver bonus A for alle elever som gennemfører studieretningen, hvilket indebærer, at elevernes karaktergennemsnit ved eksamen ganges med 1,03. De 3 A-niveau fag indebærer yderligere et krav om, at der skal aflægges 9 prøver ved eksamen (normalt 8). Udnytter en elev valgfagstimerne til et yderligere fag på A-niveau indebærer dette ekstra bonus A (faktor 1,06) og at eleven skal aflægge 10 prøver ved eksamen.

I skemaet ovenfor er der angivet en bogstavsforkortelse sammen med timetallet i det semester eller år, hvor faget afsluttes. Forkortelserne har følgende betydning:

  • op:      obligatorisk prøve.
  • pp:      potentiel prøve, dvs. at eksamensudtrækket afgør om eleven skal til prøve eller ej.
  • opp:    obligatorisk prøve + potentiel prøve
  • ip:       der afholdes ikke prøve i faget.

Antallet af prøver fordeles således over det samlede uddannelsesforløb:

  • Der afholdes ingen prøve i første år.
  • Der afholdes 3 prøver ved afslutningen af 2. år. Den skriftlige prøve i matematik B er obligatorisk for elever, der ikke fortsætter med matematik A som valgfag. Den mundtlige prøve i matematik er omfattet af eksamensudtrækket med mindre eleven har valgt matematik A. I så fald udgår prøven sammen med den skriftlige prøve i faget, De øvrige potentielle prøver ved afslutninger af 2. år er kulturfag B og samfundsfag C, samt mundtlig prøve i et eventuelt valgfag.
  • Ved afslutningen af 3. år afholdes 6 prøver for elever, der ikke har et valgfag på A-niveau og 7 prøver for elever med et valgfag på A-niveau. Der er obligatorisk prøve i skriftlig grønlandsk, skriftlig dansk, skriftlig engelsk og i en eventuel skriftlig prøve i et valgfag på A-niveau. De øvrige 3 prøver findes ved eksamensudtrækket som omfatter mundtlig grønlandsk, mundtlig dansk, mundtlig engelsk, musik B, dramatik C og eventuelt mundtlig prøve i et valgfag på A-niveau.

Ud over de nævnte prøver skal alle elever gennemføre et studieprojekt i sidste halvdel af 3. år. Studieprojektet bedømmes som en del af den samlede eksamen.