Studieretningen almen er rettet mod elever, der ikke umiddelbart er tiltrukket af en meget teoretisk tilgang til undervisningen, men som kan lide at lære på en anden måde end kun boglig undervisning. Studieretningen er opbygget med idræt, biologi og kulturfag på B-niveau, som alle er fag, der især tegner studieretningens profil. Desuden omfatter studieretningen psykologi, mediefag og religion på C-niveau. De øvrige fag i studieretningen er dels obligatoriske fag som er lovbestemte og valgfag, som inden for bestemte rammer giver den enkelte elev mulighed for valg af fag på et interessemæssigt grundlag. De fleste af fagene i studieretningen er egnet til at indgå i et fagligt samspil, ofte med udgangspunkt i tema- eller projektforløb, som gennemføres med et både lokalt og virkelighedsnært udgangspunkt.

Studieretningen er i øvrigt tilrettelagt så en række af fagene er tillagt yderligere undervisningstimer i forhold til skolen øvrige studieretninger. Ønsker en elev fra studieretningen adgang til bestemte videregående uddannelse med specifikke adgangskrav vil det ofte være nødvendigt med efterfølgende faglig supplering i form af GS-kurser.

Timetal

Studieretningen omfatter mellem 2335 og 2610 klokketimer til undervisning, hvilket svarer til mellem 3113 og 3480 lektioner af 45 minutter. Det konkrete undervisningsomfang afhænger af elevens valg eller fravalg af valgfag.

    

Mulige valgfag

  • Idræt B, 125 undervisningstimer, 7 timers elevtid
  • Samfundsfag B, 125 undervisningstimer, 65 timers elevtid
  • Matematik B, 125 undervisningstimer, 75 timers elevtid

* timer afhænger af det eller de evt. valgte valgfag

Undervisningen afvikles principielt i et rullende skema, således at der er mulighed for at gennemføre projekt eller temaperioder uden at det fører til aflysning af timer i de øvrige fag. De timer i et fag, der ikke læses i en projekt eller en temaperiode indarbejdes i skemaet på et andet tidspunkt. Tilsvarende gælder perioder, hvor en lærer er på kursus eller fraværende af anden grund. Eleverne har krav på at have gennemført alle fagets timer forud for den eksamensperiode, hvor faget afsluttes.

I skemaet er der for hvert fag udover undervisningstimerne oplistet omfanget af den såkaldte elevtid fordelt på de enkelte semestre og år. Ved elevtid forstås den tid, som det vurderes, at en elev skal anvende til skriftligt hjemmearbejde. Det er mulighed for at henlægge elevtiden eller dele af denne til tilstedeværelse på skolen, hvor læreren i stedet for sit normale rette arbejde hjælper eleven med de skriftlige opgaver. Der er også mulighed for at elevtiden afvikles som skolebaserede aktiviteter som har karakter at undervisning, som understøtter eleverne skriftlige kompetencer i faget. Der er mulighed for at fastlægge mødepligt ved skolebaseret elevtid.

Valgfag

Eleverne kan vælge mellem de i skemaet anførte valgfag eller, hvis der er skemamæssige muligheder herfor mellem de fag, der i øvrigt er indeholdt i skolens gymnasiale valgfagsrække. Eleverne kan også fravælge valgfag. I så fald vil valgfagstimerne bortfalde for de pågældende elever.

Vælger eleven et valgfag på A- niveau vil dette udløse bonus A efter reglerne herom og valget vil udløse en yderligere prøve ved eksamen.

Prøver til eksamen

Studieretningen idræt og fjeldliv omfatter 2 fag på A-niveau, hvilket svarer til det lovmæssige minimumskrav. Vælger eleven et yderligere valgfag på A-niveau vil dette give bonus A, som betyder, at elevernes karaktergennemsnit ved eksamen ganges med 1,03. De 3 A-niveau fag indebærer yderligere et krav om, at der skal aflægges 9 prøver ved eksamen (normalt 8).

I skemaet ovenfor er der angivet en bogstavsforkortelse sammen med timetallet i det semester eller år, hvor faget afsluttes. Forkortelserne har følgende betydning:

  • op:      obligatorisk prøve.
  • pp:      potentiel prøve, dvs. at eksamensudtrækket afgør om eleven skal til prøve eller ej.
  • opp:      obligatorisk prøve + potentiel prøve
  • ip: der      afholdes ikke prøve i faget.

Antallet af prøver fordeles således over det samlede uddannelsesforløb:

  • Der afholdes ingen prøve i første år.
  • Der afholdes 3 prøver ved afslutningen af 2. år. som alt efter resultatet af eksamensudtrækket omfatter kulturfag B, engelsk C, matematik C, arktisk teknologi C og samfundsfag C, samt mundtlig prøve i et eventuelt valgfag.
  • Ved afslutningen af 3. år afholdes 5 prøver for elever, der ikke har et valgfag på A-niveau og 6 prøver for elever med et valgfag på A-niveau.

Der er obligatorisk prøve i skriftlig grønlandsk, skriftlig dansk, og i en eventuel skriftlig prøve i et valgfag på A-niveau. De øvrige 4 prøver findes ved eksamensudtrækket som omfatter mundtlig grønlandsk A, mundtlig dansk A, biologi B, kulturfag B, religion C, dramatik C og eventuelt mundtlig prøve i et valgfag på A-niveau.

Ud over de nævnte prøver skal alle elever gennemføre et studieprojekt i sidste halvdel af 3. år. Studieprojektet bedømmes som en del af den samlede eksamen.