Formål

Deltageren kan efter gennemført kursus og for­nøden virksomhedsinstruktion, medvirke ved korrekt oplagring af farligt gods.

Deltageren kan desuden klargøre farligt gods til forsendelse, herunder emballere, afmærke, håndtere og stuve, i henhold til nationale bekendtgørelser og de internationale bestemmelser i ADR, RID, IMDG og ICAO-TI eller IATA-DGR, dog med hovedvægten lagt på reglerne for det arbejdsområde, f.eks. lager, havn eller terminal.

Deltageren kan endvidere udføre arbejdet sikkerheds- og miljømæssigt forsvarligt, i henhold til angivelserne i leverandørbrugsanvisninger for stoffer og materialer samt sikkerhedskort.

I tilfælde af uheld eller ulykke, kan deltageren desuden udføre elementær førstehjælp til tilskadekomne, som har været udsat for forgiftninger, ætsninger og forbrændinger.

Kursets mål – at deltagerne efter endt uddannelse kan

  • Definere stoffernes vigtigste faretyper og egenskaber, der danner baggrund for deres inddeling i fareklasser.
  • Klargøre til korrekt forsendelse af farligt gods.
  • Definere de særlige risici i forbindelse med transport af eksplosive stoffer og genstande.
  • Foretage korrekt sammenlæsning og separation.
  • Udfærdige de nødvendige transportdokumenter i forbindelse med forsendelse, samt vurdere om den korrekte emballage er anvendt.
  • Under arbejdet skal deltageren overholde de gældende sikkerhedsbestem­melser vedrørende anvendelse af personligt beskyttelsesudstyr.
  • Deltageren skal desuden have kendskab til brug af almindeligt brandslukningsmateriel, der anvendes til slukning af mindre brande på lagre eller terminaler.

Adgangsbetingelser

Adgang til kurset har personer, der har eller søger beskæftigelse på lagre eller i havne og på terminaler, hvor der arbejdes med farligt gods.