Mission

Teknikimik Ilinniarfiks uddannelser gennemføres i henhold til Inatsisartutlov nr. 10 af 19. maj 2010 om erhvervsuddannelser og kurser på erhvervsuddannelsesområdet med tilhørende bekendtgørelser, Inatsisartutlov nr. 13 af 22. november 2011 om gymnasier med tilhørende bekendtgørelser samt selvstyrets bekendtgørelse nr. 33 af 6. september 2001 om uddannelse af brandvæsenets personale.

I henhold til erhvervsuddannelseslovens § 28 skal Teknikimik Ilinniarfik blandt andet varetage følgende opgaver:

  1. motivere unge til uddannelse og medvirke til, at alle, der ønsker en erhvervsuddannelse eller et kursus på erhvervsuddannelsesområdet, får reelle muligheder herfor og for at vælge inden for en større flerhed af uddannelser eller kurser
  2. udbyde uddannelser, som både giver grundlag for de uddannelsessøgendes fremtidige arbejdsliv og bidrager til deres personlige udvikling og deres forståelse af samfundet og dets udvikling
  3. udbyde uddannelser, som imødekommer arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer vurderet under hensyn til den erhvervsmæssige og samfundsmæssige udvikling, herunder udvikling i erhvervsstruktur, arbejds-markedsforhold, arbejdspladsorganisation og teknologi
  4. udbyde uddannelser, som giver de uddannelsessøgende grundlag for videreuddannelse såvel i som uden for Grønland.

Teknikimik Ilinniarfiks bidrag til højnelse af uddannelsesniveauet inden for skolens uddannelsesområder skal ske i nært samarbejde med selvstyret, kommunerne og arbejdsmarkedets parter. Endvidere skal skolen deltage aktivt i teknologi- og erhvervsudviklingen i det grønlandske samfund.

Skolens brede vifte af tekniske uddannelser på alle niveauer skal skabe en synergieffekt, som kommer alle uddannelserne til gode med hensyn til såvel fysisk kapacitet som faglige ressourcer.