Forstander, Jokum Møller

Telefon: +299 861610, Mobiltelefon: +299 527188, e-mail: jomo@kti.gl

Souschef, Finn Ommestrup Møller

Telefon: +299 861611, Mobiltelefon: +299 527388, e-mail: fimo@kti.gl

Rektor KTI GUX, Poul V. Jensen,  Telefon: +299 861613, Mobiltelefon: +299 558677, e-mail: poje@kti.gl

Uddannelseschef KTI Bygge- Anlæg, John Plambek

Telefon: +299 861614, Mobiltelefon: +299 532824, e-mail: jopl@kti.gl

Uddannelseschef KTI Råstofskolen, Hans Hinrichsen, Telefon: +299 867633, Mobiltelefon: +299 584560 e-mail: hahi@kti.gl

Uddannelseschef Jern- & Metal, Ole Jørgen Pedersen 

Telefon: +299 348620, Mobiltelefon: +299 482701, e-mail: ojp@kti.gl 

Ledende kollegie inspektør, Paninnguaq Heilmann 

Telefon: +299 86 16 16, Mobiltelefon: +299 53 02 61, e-mail: pahe@kti.gl