Studieretningen natur og miljø retter sig mod elever med særlig interesse for teknik og naturvidenskab, især i relation til de natur- og miljømæssige forhold i Grønland. Studieretningen er opbygget med teknikfaget natur og miljø på A-niveau, med matematik, fysik og kemi på B-niveau. De nævnte fag tegner især studieretningens profil, og fagene er velegnet til at indgå i et fagligt samspil, hvor læreplanerne for fagene udmøntes i konkret undervisning, som udnytter det samspil og den synergi, der er mellem fagene. Det er oplagt, at dele af undervisningen gennemføres som tema- projektforløb, som kombinerer teori og praksis, og hvor de naturvidenskabelige fag bringes i spil i forhold til tekniske og teknologiske problemstillinger. Desuden omfatter studieretningen engelsk på B-niveau samt geografi og samfundsfag på C-niveau. De øvrige fag i studieretningen er dels obligatoriske fag, som er lovbestemte og valgfag, som inden for bestemte rammer giver den enkelte mulighed for valg af fag på et interessemæssigt grundlag.

Elever, der gennemfører matematik på A-niveau som valgfag eller efterfølgende som gymnasial supplering, vil have direkte adgang til de tekniske og naturvidenskabelige videregående uddannelser i Grønland, eller i Danmark.

Timetal

Studieretningen omfatter mellem 2580 og 2430 klokketimer til undervisning, hvilket svarer til mellem 3440 og 3240 lektioner af 45 minutter. Det konkrete undervisningsomfang afhænger af elevens valg eller fravalg af valgfag.

    

Mulige valgfag

  • Matematik A, 150 undervisningstimer, 75 timers elevtid
  • Engelsk A, 150 undervisningstimer, 75 timers elevtid

Undervisningen afvikles principielt i et rullende skema, således at der er mulighed for at gennemføre projekt eller temaperioder, uden at det fører til aflysning af timer i de øvrige fag. De timer i et fag, der ikke læses i en projekt eller en temaperiode, indarbejdes i skemaet på et andet tidspunkt. Tilsvarende gælder perioder, hvor en lærer er på kursus eller fraværende af anden grund. Eleverne har krav på at have gennemført alle fagets timer forud for den eksamensperiode, hvor faget afsluttes.

I skemaet er der for hvert fag udover undervisningstimerne oplistet omfanget af den såkaldte elevtid fordelt på de enkelte semestre og år. Ved elevtid forstås den tid, som det vurderes, at en gennemsnitselev skal anvende til skriftligt hjemmearbejde. Det er mulighed for at henlægge elevtiden eller dele af denne til tilstedeværelse på skolen, hvor læreren i stedet for sit normale rettearbejde hjælper eleven med de skriftlige opgaver. Der er også mulighed for at elevtiden afvikles som skolebaserede aktiviteter, som har karakter at undervisning, som understøtter eleverne skriftlige kompetencer i faget. Der er mulighed for at fastlægge mødepligt ved skolebaseret elevtid.

Valgfag

Eleverne kan vælge mellem de i skemaet anførte valgfag eller, hvis der er skemamæssige muligheder herfor mellem de fag, der i øvrigt er indeholdt i skolens gymnasiale valgfagsrække. Eleverne kan også fravælge valgfag. I så fald vil valgfagstimerne bortfalde for de pågældende elever.

Vælger eleven et valgfag på A- niveau vil dette udløse bonus A efter reglerne herom og valget vil udløse en yderligere prøve ved eksamen.

Prøver til eksamen

Studieretningen natur og miljø omfatter 3 fag på A-niveau, hvor det lovmæssige minimumskrav alene omfatter 2 A-niveau fag. Dette giver bonus A for alle elever som gennemfører studieretningen, hvilket indebærer, at elevernes karaktergennemsnit ved eksamen ganges med 1,03. De 3 A-niveau fag indebærer yderligere et krav om, at der skal aflægges 9 prøver ved eksamen (normalt 8). Udnytter en elev valgfagstimerne til et yderligere fag på A-niveau indebærer dette ekstra bonus A (faktor 1,06) og at eleven skal aflægge 10 prøver ved eksamen.

I skemaet ovenfor er der angivet en bogstavsforkortelse sammen med timetallet i det semester eller år, hvor faget afsluttes. Forkortelserne har følgende betydning:

  • op:   obligatorisk prøve.
  • pp:   potentiel prøve, dvs. at eksamensudtrækket afgør om eleven skal til prøve eller ej.
  • opp: obligatorisk prøve + potentiel prøve
  • ip:    der afholdes ikke prøve i faget.

Antallet af prøver fordeles således over det samlede uddannelsesforløb:

  • Der afholdes en eller ingen prøve efter grundforløbet, idet prøven i kulturfag er omfattet af eksamensudtrækket. Der afholdes ingen prøver efter 1. år.
  • Der afholdes 3 prøver ved afslutningen af 2. år. De skriftlige prøver i matematik B og engelsk B er obligatorisk for elever, der ikke fortsætter med det pågældende fag på A-niveau som valgfag. De mundtlige prøver i matematik og engelsk er omfattet af eksamensudtrækket. Hvis eleven har valgt at fortsætte et af fagene som valgfag på A-niveau udgår den mundtlige prøvse i faget. De øvrige prøver, der er omfattet af eksamensudtrækket ved afslutninger af 2. år, er kemi B og geografi C, samt mundtlig prøve i et eventuelt valgfag.
  • Ved afslutningen af 3. år afholdes 5 eller 6 prøver for elever, der ikke har et valgfag på A-niveau og 6 eller 7 prøver for elever med et valgfag på A-niveau. Om prøveantallet er 5 elle 6 hhv. 6 eller 7 afhænger af om eleven har været op i kulturfag C efter grundforløbet. Der er obligatorisk prøve i skriftlig grønlandsk, skriftlig dansk, teknikfag A og i en eventuel skriftlig prøve i et valgfag på A-niveau. De øvrige 2 eller 3 prøver findes ved eksamensudtrækket, som omfatter mundtlig grønlandsk, mundtlig dansk, samfundsfag C og eventuelt mundtlig prøve i et valgfag på A-niveau.

Ud over de nævnte prøver skal alle elever gennemføre et studieprojekt i sidste halvdel af 3. år. Studieprojektet bedømmes som en del af den samlede eksamen.