Adgangskrav

Været på anhugningskursus samt for alle interesserede.

Handlingsorienteret målformulering

Deltageren kan, efter endt uddannelse og sædvanlig virksomhedsintroduktion, stuve og surre forskellige godstyper på lastbiler, påhængsvogne eller andre køretøjer på sådan vis, at transporten kan gennemføres, uden at der opstår skader på gods eller køretøj eller opstår risiko for uheld.

Målet for uddannelsen er opfyldt, når deltageren

  • Har kendskab til kræfternes indvirkning på lastet gods under transport og det heraf følgende behov for lastsikring, og på denne baggrund kan udvælge og anvende det korrekte surringsmateriale, samt finde frem til den bedst egnede nedbindingsmåde.
  • Kan anvende lastbilens/påhængskøretøjets surringsudstyr i form af binderinge, kroge og andre surringsbeslag, i forbindelse med fastgørelsen af godset på køretøjet.
  • Kan identificere de mest almindelige emballageafmærkninger, og på baggrund heraf anvende den korrekte behandlings- og håndteringsmetode af forskellige godstyper.
  • Er i stand til at udføre simple opklodsninger og afstivninger på godstyper, som ud fra sikkerhedsmæssige årsager har behov herfor.
  • Kan udvælge og anvende det korrekte surringsmateriale til forskellige godstyper, samt vedligeholde og opbevare surringsgrejet i henhold til fabrikantens anvisninger eller andre gældende bestemmelser indenfor området.
  • Kan læsse og surre køretøjet med forskellige godstyper på en sikker måde, og således at køretøjets tilladte akseltryk og tilladte totalvægt ikke overskrides.
  • Har kendskab til godsforsikringer og kan redgøre for, hvornår vognmand og chauffør er ansvarlig for godsets beskadigelse, samt hvilke foranstaltninger, der skal træffes over for kunden og forsikringsselskabet.

Sted for kurset

Jern-og Metalskolen