Varighed: 5 dage

Målgruppe:

Før kurset skal du have eller søge et arbejde som bringer dig i kontakt med epoxy eller isocyanater og være fyldt 18 år, medmindre du har en lærekontrakt.

Du skal være sikker på at du ikke lider af allergi eller er overfølsomhed over for epoxy- eller isocyanater, af astma, kronisk lungelidelse eller kraftig håndsved (hyperhidros manuum)Deltagerne kan udføre arbejde med epoxy og isocyanater sundheds og sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt i forhold til sig selv og sine omgivelser j.f. §5 i AT bekendtgørelsen nr. 292 af 26. april 2001.

Med hensyn til de særlige sikkerhedsforanstaltninger skal deltagerne:

 • have kendskab til sundhedsrisici ved arbejde med produkter indeholdende epoxy og isocyanater
 • have kendskab til substitutionspligten og eventuelle forbud for anvendelse
 •  kunne vælge og anvende de rigtige personlige værnemidler og evt. andre sikkerhedsforanstaltninger ved hjælp af bl.a. brugsanvisning og evt. kodenummer
 • sikre, at arbejdet med stofferne og materialerne følger retningslinierne, indtil de er udhærdede og faren for sundhedsfarlige påvirkninger er ophørt
 • sørge for, at andre beskæftigede end de, der udfører arbejdet med stofferne eller materialerne, ikke opholder sig så nær arbejdet, at de kan blive udsat for sundhedsfarlig påvirkning
 • have kendskab til hygiejniske forholdsregler og velfærdsforanstaltninger
 • have kendskab til uhelds- og skadesbehandling, være i stand til at yde førstehjælp ved kontakt med epoxy og isocyanat og kunne bruge nødbruser og øjenskylleudstyr
 • have kendskab til forsvarlig affaldshåndtering
 • sikre sig, at der er opsat advarselstavle og evt. anden signalgivning, når der arbejdes med epoxy og isocyanater For at kunne opfylde kravet om en særlig uddannelse beskrevet i AT bekendtgørelse 292 af 26. april 2001, skal det gennem uddannelsesforløbet sikres, at deltagerne uanset faglig relation, skal kunne forholde sig til både små og store mængder epoxy, harpikser og isocyanater.

Uddannelsen skal gennemføres som en vekselundervisning med lige dele teori og praktiske opgaver. I den teoretiske del skal der lægges særlig vægt på blandt andet brugsanvisninger/sikkerheds-datablade, koder og sundhedsrisici. I den praktiske del skal der blandt andet indgå praktiske øvelser i produktkendskab/substitution produkthåndtering, Uhelds- og skadebehandling, Personlige værnemidler og arbejdspladsindretning. 

Sikkerhedskrav:  

Deltagere der arbejder med epoxy og isocyanater er underlagt særligt forbud ifølge AT bekendtgørelsen 292, bilag 3 Forbudet lyder som følger: ·   

    

 • Personer, der har eksem eller konstateret epoxyallergi, må ikke arbejde med epoxyholdige materialer.
 • Personer, der lider af astma eller eksem samt personer, som har konstaterede lungelidelser eller konstateret hud- og luftvejsallergi over for isocyanater, må ikke arbejde med isocyanatholdige materialer. 
 • Personer med kraftig håndsved ( hyperhidrosis manuum ) må ikke arbejde med hverken epoxy- eller isocyanatholdige materialer.

Adgangskrav:

Faglærte og arbejdsmænd, der har relation til arbejdet med epoxy og isocyanater.